Ann Pediatr Endocrinol Metab Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Naomi Yachelevich 1 Ha Young Yoo 1
Jaivinder Yadav 1 Han Wook Yoo 1
Eun Ae Yang 1 Han-Wook Yoo 30
Hye Jung Yang 1 Jae Ho Yoo 3
In Suk Yang 1 Jae Won Yoo 1
S W Yang 2 Jae-Ho Yoo 12
Sae Yon Yang 1 Woo Hyun Yoo 1
Sei Won Yang 41 Yangho Yoo 1
Seung Yang 21 Hye Won Yoo 2
Seung Chul Yang 1 Seung Eun Yoo 1
Sung Won Yang 1 Sukdong Yoo 6
Woo Ick Yang 1 Geon Ho Yoon 1
Yun Joung Yang 1 Hae Sun Yoon 4
Aram Yang 8 Ho Young Yoon 2
Eun Mi Yang 4 In Suk Yoon 2
Go-Eun Yang 2 Insuk Yoon 1
Ji Hyeon Yang 1 Ji Hyun Yoon 1
Joo Yun Yang 1 Ju Hee Yoon 1
Sei Won Yang 19 Ju Young Yoon 3
Seung Yang 9 Juyoung Yoon 1
Sohyoung Yang 1 Kang Cheol Yoon 1
Soo In Yang 1 Kyung Lim Yoon 1
Won Jun Yang 1 Won Sang Yoon 1
Chunxue Yang 1 Choon Sik Yoon 2
Eu Jeen Yang 1 Da Young Yoon 1
Eun Hye Yang 1 Hye-Ran Yoon 2
Hee-Young Yang 1 Jong Ho Yoon 1
Hye Ran Yang 1 Jong Seo Yoon 5
Misun Yang 1 Ju Young Yoon 10
Zepa Yang 1 Kyung Lim Yoon 2
Mabel Yau 1 Shin-Ae Yoon 1
Byeong Jin Ye 1 Sung Chul Yoon 1
Chae Young Yeo 1 Ji-Hee Yoon 4
Chan Woo Yeom 1 Jong Hyung Yoon 1
Jung-Sook Yeom 1 Tohru Yorifuji 1
Yeong Heum Yeon 1 Shigemi Yoshihara 1
Ho Keun Yi 1 Jeong Sup You 1
Kyung Hee Yi 9 Seon Young You 1
So Yeon Yi 1 Hee-Shang Youn 1
Yoon Young Yi 2 Eun Kyung Yu 1
Kyung Hee Yi 2 Hye Kyoung Yu 1
Min Ju Yi 1 J S Yu 1
Münevver Yılmaz 2 Jae Eun Yu 1
Jisook Yim 1 Jae Hong Yu 11
Susumu Yokoya 1 Jaesung Yu 1
Eun Gyeog Yoo 1 Jee Suk Yu 2
Eun Gyong Yoo 11 Jeesuk Yu 6
Eun Jung Yoo 1 Ji Suk Yu 1
Ha Yeon Yoo 1 Ka Young Yu 2
Han Wook Yoo 40 Hyeoh Won Yu 4
Jae Ho Yoo 9 Jeesuk Yu 8
Ji Sook Yoo 1 Min Kyung Yu 2
Jung Kyung Yoo 2 Jee Suk Yu 1
Kee Hwan Yoo 1 Sae Bit Yu 1
Kyung Ja Yoo 1 Y. Miles Yu 1
So Young Yoo 1 Shanna Yue 1
Soo Hyun Yoo 1 Ho Young Yun 1
Yong Sang Yoo 1 Kyong Ah Yun 1
Dong-Yoon Yoo 3 Yeo Min Yun 1
Eun-Gyong Yoo 12 Sumi Yun 1
Ha Yeong Yoo 1 Sung-Cheol Yun 1
  • Journal Impact Factor 2.2
  • SCImago Journal & Country Rank
  • templates


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
501-107, 30 Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu, Seoul 06622, Republic of Korea
Tel: +82-2-3471-4268    Fax: +82-2-3471-4269    E-mail: editor@e-apem.org                

Copyright © 2024 by Korean Society of Pediatric Endocrinology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next