Nonclassic congenital lipoid adrenal hyperplasia diagnosed at 17 months in a Korean boy with normal male genitalia: emphasis on pigmentation as a diagnostic clue
Hosun Bae, Min-Sun Kim, Hyojung Park, Ja-Hyun Jang, Jong-Moon Choi, Sae-Mi Lee, Sung Yoon Cho, Dong-Kyu Jin
Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2020;25(1):46-51.   Published online 2020 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.6065/apem.2020.25.1.46
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical characteristics of a male child with non-classic lipoid congenital adrenal hyperplasia and literature review
Wenli Lu, Tingting Zhang, Lidan Zhang, Xueqing Wang, Sheng Lv, Junqi Wang, Lei Ye, Yuan Xiao, Zhiya Dong, Wei Wang, Shuoyue Sun, Chuanyin Li, Ronggui Hu, Guang Ning, Xiaoyu Ma
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef